Thai Community Scorecard

What is Community Scorecard (CSC)?

อะไรคือ บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน

บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน (CSC) หรือเรียกว่า Balance Score Card และ People Score Card นั้น เป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานของภาครัฐ โดยมีคำจำกัดความ ที่ช่วยให้ความเข้าใจเพิ่มเติมดังนี้

  • เป็นเครื่องมือที่พัฒนาศักยภาพในชุมชน
  • เป็นเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
  • เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและบริการสาธารณะ
  • เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิมีเสียง
  • เป็นเครื่องมือที่ทำให้ชาวบ้านแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
  • เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบ
  • เป็นเครื่องมือที่พัฒนาศักยภาพในชุมชน
จากหนังสือ "ปลุกพลังพลเมือง สร้างประชาภิบาลและประชาธิปไตยในท้องถิ่น", บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ

ทำไมต้องใช้บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน

เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะประนีประนอมสูง เน้นสร้างความเข้าใจให้คู่กรณีมีโอกาสได้พูดคุยทำความเข้าใจกันมากกว่าที่เผชิญหน้าแบบไม่เป็นมิตร อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับใช้ได้กับทุกประเด็นและทุกพื้นที่

Case Studies

กรณีศึกษา

บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน ได้ถูกนำมาปรับใช้กับหลายโครงการในประเทศไทย เรามีกรณีศีกษาของโครงการต่างๆทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว ให้ท่านได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ ดังนี้

CSC ช่วยให้เกิด Feedback ที่ทำให้การบริการของรัฐได้ปรับและพัฒนา

รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง
ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ (ศปส.)

CSC ไม่สร้างความขัดแย้ง แต่เชื่อมให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียง ในการสะท้อนการทำงานของภาครัฐ ทำให้เกิดประชาธิปไตยขี้นอย่างแท้จริง

นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ
สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ Wepeace

CSC ทำให้ฝ่ายบริหารและประชาชนแก้ปัญหาร่วมกัน ประชาชนได้ประโยชน์จากการบริการที่ได้มาตรฐาน ส่วนฝ่ายบริหารก็ยินดีเพราะมีผลต่อการเลือกตั้ง

นางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชา
นายกสมาคมสตรีมุสลิมนครศรีธรรมราช

CSC คือการแสดงให้เห็นถึงสิทธิ ศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่จะมีส่วนร่วมและบทบาทในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของภาครัฐพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

นางสาววรรกนก เปาะอีแตดาโอะ
นายกสมาคมเด็กและเยาวชน
เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง)

Who should use CSC?

ใครควรใช้บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน

แบบสอบถามนี้จะช่วยในการตัดสินใจว่าเครื่องมือนี้ เหมาะกับโครงการ หรือ ปัญหาของคุณหรือไม่ (ใช้เวลาไม่เกิน 1นาที)

มาถึงตรงนี้ หลายคนอาจยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรคะแนนศักยภาพชุมชน ลองกดอ่านคำถามที่เราพบบ่อยๆ น่าจะช่วยคุณได้

Contact Us

ติดต่อเรา

รายชื่อและรายละเอียดหน่วยงาน ที่พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบัตรคะแนนศักยภาพชุมชน Community Scorecard

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสจร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่
อาคาร HS 02 ชั้น 4 ห้อง 2405-2406
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์
043-203-433
โทรสาร
043-203-433
มือถือ
061-047-8754
อีเมล
csnm@kku.ac.th
เว็บไซต์
http://csnm.kku.ac.th

สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ We Peace

ที่อยู่
145/32 หมู่ 12 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์
073-242-455
โทรสาร
073-242-455
อีเมล
pateemoh53@gmail.com
เว็บไซต์
https://www.facebook.com/209590249210057

สมาคมสตรีมุสลิม นครศรีธรรมราช

ที่อยู่
860/10 ซอยพะเนียด2 ถนนพะเนียด ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มือถือ
081-270-5642
อีเมล
saroh_yingkunchao@hotmail.com
เว็บไซต์
https://www.facebook.com/100005698992893

กลุ่มลูกเหรียง

ที่อยู่
เลขที่ 116 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์
073-249-101
มือถือ
081–433-2495 (คุณชมพู่)
อีเมล
wannakanok01@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.luukrieang.com